Vận chuyển

  • Vận chuyển

Truy c?p Takayama Kanko Hotel

T? Tokyo ??n Ga Hida Takayama B?ng Tàu ?i Shinkansen ??n ga Nagoya (kho?ng 100 phút)
T? ga Nagoya, chuy?n t?i Hida Wide View và kh?i hành t?i ga Hida Takayama. (kho?ng 130 phút) T? Tokyo ??n ga Hida Takayama B?ng xe buýt l? ?i xe buýt cao t?c t? ga Shinjuku ??n ga Hida Takayama. (kho?ng 5 gi? 40 phút) Khi ??n T? ga Hida Takayama, chúng tôi s? ?ón quý khách vào lúc 14:15 - 18:50 v?i xe buýt khách s?n c?a chúng tôi.
N?u b?n thông báo cho chúng tôi th?i gian pick-up ?a thích c?a b?n, chúng tôi s? s?p x?p m?t d?ch v? ?ón khách theo yêu c?u. Vì có th? m?t m?t kho?ng th?i gian ?? s?p x?p, vui lòng yêu c?u càng s?m càng t?t. Khi kh?i hành Xe buýt ??n ga Takayama kh?i hành lúc 08:00, 09:00, 09:30 và 10:00 vào bu?i sáng. ??i v?i m?t s? tour du l?ch khác, b?n có th? lên ???ng t?i ga Miyagawa Asaichi bu?i sáng trên ???ng ??n ga.
* Vui lòng l?u ý r?ng chúng tôi không th? cung c?p cho b?n m?t xe buýt t? ch? ??n ga.